Fakültemiz

Kuruluş ve Gelişim

     Veteriner Hekimliğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ateşin, yazının ve tekerleğin icadı kadar önemli bir olay da insanoğlunun hayvanları evciltmesidir. İlk evciltilen hayvan ile veteriner hekimliği mesleğinin de başladığı kabul edilir. Zaman içerisinde çeşitli hayvan türlerinin evcil hale getirilmesi ile insanlar daha uzak mesafelere ulaşarak yeni yerleşim merkezleri kurmuşlar ve sonuçta bilim ve uygarlık sınır tanımadan gelişimini sürdürmüştür. Ancak, yüzyıllar boyu süren salgın hastalıklar karşısında özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda çok sayıda hayvan kaybedilmiştir. O güne değin tedavide yaygın olarak kullanılan ilkel, ampirik yöntemlerin artık yararı olmadığı anlaşılmaya başlanmış ve 1762 yılında dünyada ilk olarak bilimsel anlamda eğitim verecek bir okul Fransa’nın Lyon kentinde açılmıştır. Okulun mezunlar vermesinden sonra salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede sağlanan büyük başarı diğer Avrupa ülkelerinde de yeni Veteriner okullarının açılmasını gündeme getirmiştir.

     Yurdumuzda ise, Veteriner Hekimliği öğrenimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul’da başlanır. Başlangıçta ordunun gereksinimi olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan “Askeri Veteriner Okulu” na 1881 yılından itibaren sivil öğrenciler de alınır. Ancak yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan hayvancılık sorunları sivil bir veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir.


     Nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak ülkede hayvancılığın kazandığı önem ve veteriner hekim sayısının yetersizliği 31 yıl sonra İstanbul da yeni bir veteriner fakültesinin açılmasını gündeme getirir. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi’nin kurulmasına karar verir. Sonuçta; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere öğrenci alınır.Fakültemiz Selimiye deki Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ait Yüksek Veteriner Okulu’nun tarihi binalarında ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürür. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine İstanbul da Sivil (Mülkiye) Tıp Okulu bünyesinde ilk sivil veteriner okulu kurulur. 1920 yılında ise; çeşitli nedenlere bağlı olarak İstanbul’un Selimiye semtinde sivil ve askeri veteriner okulları “Yüksek Veteriner Okulu” adı altında birleşirler. Ankara da 1933 yılında Ziraat Bakanlığı’na bağlı Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca, İstanbul’da ki bu okul da kapatılır. Veteriner hekimliği öğrenimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul da devam ettikten sonra gelişimini Ankara da sürdürür.

     Zaman içerisinde artan öğrenci sayısı ve fiziki yetersizlikler nedeniyle, Selimiye’deki fakülte binaları yetersiz kalır. Buna bağlı olarak, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde çağdaş mimari bir anlayış ile inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizmete girer. Veteriner Fakültesi binaları 17.Ağustos.1999 “Büyük Marmara Depremi” nde ağır hasar görür. Fakültede öğrenime ara vermeden ve güç koşullar altında binaların onarımı tamamlanır. Günümüzde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi beş bölüm, 17 anabilim dalı ve 100’e yakın öğretim üyesi ile eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri vermeye devam etmektedir. Fakültemizde ilk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar 4500’e yakın veteriner hekim mezun olmuştur.

Misyon

Çağdaş eğitim prensipleriyle, mesleki alanlarda yetki ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmek, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmetler üretmek

Vizyon

Uluslararası platformda saygın, ulusal düzeyde öncü ve tercih edilen bir fakülte olmak

 Amaç ve Hedefler

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirerek ülke hayvan ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.

Kalite Politikamız

 Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak, Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi olarak Kalite Politikamız;

  • Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,
  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
  • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen,
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
  • kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Komisyonlar

Akademik Yükseltme Başvurularını Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI (Başkan)

Prof.Dr. Bülent EKİZ

Prof.Dr. Erdal MATUR

 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (EAEVE-VEDEK)

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Mukaddes ÖZCAN

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Alper YILMAZ

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Özge ARUN

Doç.Dr. Mustafa AKTAŞ

Doç.Dr. Serkan İKİZ

 

Döner Sermaye Katkı Payı Belirleme Komisyonu

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Nuri TURAN

Sait TUNCEL

 

Uluslararası Akademik İlişkiler Komisyonu (ERASMUS-MEVLANA)

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Ali AYDIN

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

 

Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ (Başkan)

Prof.Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Prof.Dr. Bülent EKİZ

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK ÜZÜM

 

Öğrenci İşleri Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

Büro Sorumlusu Nilüfer GÜZELBAKAN

 

Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Aydın GÜREL

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

 

Farabi Değişim Programı

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Seyyal AK

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Ömer ÇETİN

Prof.Dr. Ahmet ALTINEL

 

Biogüvenlik ve Atık Komisyonu

Prof.Dr. Murat YILDIRIM (Başkan)

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Nezir TOKER

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

Doç.Dr. Funda YILDIRIM

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

Arş.Gör.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

 

Mezbaha Koordinatörlüğü

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Doç.Dr. Barış BİNGÖL

 

Klinikler Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Mithat EVECEN

Prof.Dr. Çağatay TEK

Doç.Dr. Zihni MUTLU

 

Çiftlik Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Alper YLMAZ

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Doç.Dr. Ömür KOÇAK

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

 

Gıda Hijyeni Staj Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Harun AKSU

Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK ÜZÜM

Doç.Dr. Barış BİNGÖL

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN  (Başkan)

Prof.Dr. Murat YILDIRIM

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Nezir Yaşar TOKER

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Mehmet KUŞ

Vet.Hek. Hüseyin HÜSEYİN

Nurcan ERÖZKAN DUSAK

Sait TUNCEL

Ayten ŞAHİN

 

Proje Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof.Dr. Gürhan ÇİFCİOĞLU

Prof.Dr. Sema BİLER

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Hayri EKİCİ

Doç.Dr. Ahmet PEKEL

Doç.Dr. Elif ERGÜL EKİZ

Doç.Dr. Iraz AKIŞ

Arş.Gör.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Özge Turna YILMAZ

Arş.Gör.Dr. Nurşen DOĞAN

 

Eğitim- Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği İle Pet Hayvanları İdare Kurulu

Prof.Dr. Serhat ALKAN (Başkan)

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ

Doç.Dr. Oktay DÜZGÜN

Doç.Dr. Ömür KOÇAK

Doç.Dr. Abdullah KAYAR

Arş.Gör.Dr. Ayşe Şebnem BİLGİN

Arş.Gör. Ramazan ARICI

 

Atlarda Klinik Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN (Başkan)

Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ

Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN

Arş.Gör.Dr. sinem ÜLGEN SAKA

 

İÜ. Veteriner Fakültesi WEB Komisyonu

Doç.Dr. Ömür KOÇAK (Başkan)

Arş.Gör.Dr. O.B. Burak ESENER

Arş.Gör.Dr. Halil Can KUTAY

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR

Ali Oğuz CAN

 

Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Memnuniyet Ölçüm Komisyonu

Prof.Dr. İsmail ABAŞ (Başkan)

Doç.Dr. Nazan GEZER İNCE

Arş.Gör.Dr. Fulya ÜSTÜN ALKAN

Doç.Dr.Dr. Ceren ANLAŞ

Arş.Gör.Dr. Kerem ÖTER

 

Egzotik ve Yabani Hayvanlarda Klinik Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Prof.Dr. Serhat ÖZSOY (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Didar AYDIN

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Lora KOENHEMSİ

 

Nekropsi Uygulamaları Değerlendirme ve İzleme Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Gülbin ŞENNAZLI (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Kıvılcım SÖNMEZ

Arş.Gör.Dr. Damla HAKTANIR

 

Hizmet Süreçlerinde Memnuniyet Ölçüm Komisyonu

Doç.Dr. Ferhan KAYGISIZ (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Nurşen DOĞAN

Arş.Gör.Dr. Halil Can KUTAY

Arş.Gör.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Murat KARABAĞLI

Arş.Gör.Dr. Özge ERDOĞAN BAMAÇ

Arş.Gör.Dr. Baran ÇELİK

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR